[ Български ] English 
 
Публикации :: Дисертации

 

дисертация ДОКТОР НА НАУКИТЕ:
СИНТЕЗ НА АСИНХРОННИ МИКРОКОНВЕЙЕРНИ СИСТЕМИ С ОБЩА СТРУКТУРА
Дисертацията е активно разработена в периода 2005 - 2011 година.

Анотация:

      В дисертацията е създаден единен методологичен подход, съставен от систематично разработени методи за логически синтез на хардуерната реализация на алгоритми с произволна структура във вид на асинхронни микроконвейерни системи. По този начин е откроено ново научно направление, свързано със синтеза, анализа и рационализирането на микроконвейерни системи с обща структура. Синтезирани са оригинални синхронни и асинхронни еднотактови и многотактови микроконвейерни звена, функциониращи в разнообразни условия, логически схеми на конвейерни автомати, комбиниращи управлението на различни звена. Синтезирани още оригинални операционни схеми, многовходови концентратори и техни приложения.
      Формулирани и решени са нови научни задачи за синтез на асинхронни линейни, нелинейни, циклически, паралелни и суперскаларни микроконвейерни структури, както и техни комбинации. Синтезирани са оригинални логически схеми на конвейерни автомати, позволяващи изграждането на тези структури. Решена е задачата за възстановяване на реда на слизащи от конвейера резултати чрез синтез на логическа структура на микроконвейерен буфер и алгоритъм за неговото управление. Решена е задачата за справедливо арбитриране на заявките за обслужване в общи точки на микроконвейерни системи чрез синтез на асинхронен арбитър.
      Разработен е метод за синтез на апериодични крайни автомати с апаратно и с програмно закрепена логика.
      Работоспособността на синтезираните микроконвейерни системи е обоснована чрез времедиаграмни функционални представяния.
      Получените резултати в дисертацията са методологична основа за синтез на асинхронни микроконвейерни системи с обща структура на микрооперационен изчислителен процес, която се систематизира за пръв път в научната литература.

Ключови думи:  асинхронни микроконвейери, нелинейни микроконвейери, циклически микроконвейери, паралелни микроконвейери, суперскаларни микроконвейери, конвейерни автомати, NRZ и RZ трансферни протоколи, микроконвейерен буфер за възстановяване на реда, закъснителни модели, концентратори, апериодични крайни автомати.

Професионалното направление на дисертацията е  5.3 "Комуникационна и компютърна техника".
Научната специалност е "Компютърни системи и технологии".

Публичната защита на дисертационния труд се състоя на 18.09.2012 год. в Технически Университет гр. Варна пред Научно жури в състав:

Рецензенти:

      1. Професор, доктор на техническите науки  Тодор Атанасов Стоилов - БАН, ИИКТ;
      2. Професор, доктор  Пламенка Иванова Боровска - ТУ-София;
      3. Професор, доктор  Ангел Сотиров Смрикаров - РУ “А. Кънчев”.

Членове на научното жури:

      4. Професор, доктор на техническите науки  Райчо Тодоров Иларионов - ТУ-Габрово;
      5. Професор, доктор  Нина Василева Синягина - ЮЗУ-Благоевград;
      6. Академик, доктор на техническите науки  Кирил Любенов Боянов - БАН, ИИКТ;
      7. Професор, доктор на техническите науки  Николай Димитров Минчев - ТУ-Варна.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Avtoreferat_DN.pdf  Avtoreferat_DN.pdf  989.00 KB  

 

дисертация ДОКТОР:
АЛГОРИТМИ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ И ИЗПОЛЗВАНЕТО ИМ В ТЕХНИЧЕСКАТА ДИАГНОСТИКА
Дисертацията е разработена в периода 1987-1990 година.

Анотация:

      Дисертационният труд е посветен на разработването на нови методи и алгоритми в областта на теорията за разпознаване на образи и на използването им при решаване на специфични задачи на техническата диагностика на корабни дизелови енергетични уредби, като съставна част от непрекъснатия процес на техническа експлоатация на кораба. В завършващата част на дисертационния труд е предложена общата архитектура на компютърен комплекс за управление на експлоатацията.

      Научната специалност на дисертационния труд е № 02-21-10 - "Приложение на принципите и методите на кибернетиката в областта на техническите науки".

      Публичната защита на дисертационния труд е проведена на 09.07.1991 година пред СНС по "КИБЕРНЕТИКА И АВТОМАТИКА" към ВАК при МС на Република България.

Официални рецензенти:
      Васил Сгурев ,  член кореспондент на БАН, професор, доктор на техническите науки.
      Веселин Кисьов ,  доцент, кандидат на техническите науки.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Avtoreferat.pdf  Avtoreferat.pdf  611.59 KB