[ Български ] English 
 
Публикации :: Учебни издания

 

Тянев Д. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА – ръководство за упражнения
ISBN 954-20-0258-0, Издание на ТУ - Варна, 2004 год.

       Трето допълнено и поправено издание.

 

Тянев Д. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА – проектиране на логически структури
ISBN 954-20-0259-9, Издание на ТУ - Варна, 2004 год.

       Второ допълнено и поправено издание.

 

Тянев Д. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА – Ръководство за проектиране на логически структури
ISBN 954-20-0169-X, Издание на ТУ Варна, 2001 г.

       Книгата е предназначена да илюстрира инженерното проектиране като процес. Освен това осветлява много практически страни и проблеми на този процес. Книгата съдържа и много справочни данни.

 

Тянев Д. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОМПЮТЪРА – Ръководство за лабораторни упражнения
ISBN 954-20-0120-7, Издание на ТУ-Варна, 2000.

       Ръководството за упражнения съдържа принципните схеми на двоични и двоично-десетични комбинационни и натрупващи суматори. Илюстрирани са използваните в цифровите процесори аритметики върху числа с фиксирана и с плаваща запетаи. Съдържа пример за синтез на МПУУ с програмно закрепена логика.

 

Тянев Д. С.
ЕЛЕКТРОННИ ЦИФРОВИ МАШИНИ
ISBN 954-20-0016-2, Издание на ТУ - Варна, 1995.

       Книгата представлява учебник и съдържа структурната организация и теория на цифровите изчислителни машини.

 

Тянев Д. С.
РЪКОВОДСТВО ЗА УПРАЖНЕНИЯ ПО ЕЛЕКТРОННИ ЦИФРОВИ МАШИНИ
Изданиена ВМЕИ Варна, 1992.

       Ръководството съдържа описание на принципните схеми за техническа реализация на операция събиране. Илюстрирани с решени примери са аритметическите операции върху числа с фиксирана запетая.

 

Генчев Е., Смърков В., Славов Др., Таслаков Ц., Тянев Д.
СБОРНИК ОТ РЕШЕНИ ПРИМЕРИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ НА ЕИМ
Издание на ВМЕИ Варна, 1983.

      Сборникът се състои от две части. Първата част съдържа 19 решени задачи по програмиране на FORTRAN с тестване за ЕИМ ЕС1020. Втората част съдържа 12 решени задачи по програмиране на Асемблерен език за микропроцесорната фамилия СМ600.
      Задачите са обяснени подробно и цялостно - анализирано е заданието, първоначалните данни, анализирани са методите за решение, синтезирани са възможните алгоритми, представено е програмирането на избрания алгоритъм, обяснено е тестването и получаваните резултати. Доколкото е необходимо е изложен програмният модел на съответния процесор.
      Сборникът е предназначен за всички специалности.

 

Смърков В., Генчев Е., Цанков Г., Тянев Д., Рачева Е., Таслаков Ц.
РЪКОВОДСТВО ПО ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА НА ЕИМ - ПЪРВА ЧАСТ
Издание на ВМЕИ Варна, 1982.

      Книгата съдържа теорията, примерите, въпросите и задачите на 14 теми за упражнения по дисциплината "Теория и практика на ЕИМ" и 2 Приложения. Предназначена е за всички специалности.

 

Генчев Е., Тянев Д., Таслаков Ц.
ИЗБРАНИ ВЪПРОСИ И ЗАДАЧИ ПО "Теория и практика на използуване на ЕИМ"
Методическо пособие за чуждестранни студенти. Издание на ВМЕИ Варна, 1980.

      Методическото пособие съдържа следните основни теми - представяне на даниите в ЦЕИМ; представяне на алгоритмите; основни алгоритмични структури; кратки сведения за програмния език FORTRAN.
       Всяка тема е илюстрирана с решени задачи и примери.