[ Български ] English 
 
Публикации :: Научни публикации

 

Тянев, Д. С.
ДВОИЧНО-ДЕСЕТИЧЕН СУМАТОР В ТЕГЛОВЕН КОД 5211
Списание "Компютърни системи и технологии", № 3 - 2014, ISSN 1312-3335, стр. 01-05.

      В статията е изложен структурният синтез на двоично десетичен суматор в тегловен код 5211. Кодът 5211 е актуален във връзка с развиващата се десетична хардуерно реализирана аритметика, имаща за цел да избегне известните проблеми на двоичната. Синтезът е представен в два варианта за две от възможните 64 на брой кодови таблици. За всяка от кодовите таблици, освен операция събиране, е разгледана и операция изваждане. Синтезирани са съответно два варианта на логическа структура на устройство за събиране и изваждане на цели числа, представени в допълнителен код. Приведени са числени примери илюстриращи формулираните правила и функционирането на логическите структури за всяка от кодовите таблици.
 

 

Тянев, Д. С.
АСИНХРОННИ ЦИКЛИЧЕСКИ МИКРОКОНВЕЙЕРНИ СТРУКТУРИ С МНОГОТАКТОВИ ТЕЛА
Списание "Компютърни системи и технологии", ISSN 1312-3335,

      Представен е нов метод за хардуерна реализация на циклически алгоритмични структури с асинхронна микроконвейерна организация. Изследването е върху цикъли със следусловие и многотактови циклически тела с произволна структура. За цикли с отнапред неизвестен брой повторения представената конвейерна организация на циклическото тяло е единствено възможната.. Формулирани са и са решени четири нови за конвейерната организация задачи. Представен е синтезът и принципни логически схеми на необходимите конвейерни автомати.

 

Тянев, Д. С.
СЕРИЯ 4-ФАЗОВИ МИКРОКОНВЕЙЕРНИ АВТОМАТИ С ИЗПРЕВАРВАЩО НУЛИРАНЕ
Списание "Компютърни системи и технологии", № 3 - 2014, ISSN 1312-3335, стр. 05-17.

      Представен е анализ на 4-фазов трансферен протокол. Направени са изводи и са формулирани технически изисквания към параметри, на които се основава проведения логически синтез. Представени са принципни логически схеми на серия 4-фазови микроконвейерни автомати и на свързани с тяхното функциониране логически схеми. Представено е функционирането на логическите схеми. Изяснени са техните достойнства и недостатъци, което е предпоставка за тяхното приложение.
 

 

Тянев, Д. С.
АСИНХРОННО МИКРОКОНВЕЙЕРНО ЗВЕНО С ЦИФРОВ КОМПАРАТОР
Списание "Компютърни науки и технологии", ТУ-Варна, ISSN 1312-3335, XI, том 1, 2013, стр.18-22

      Анализиран е процесът на превключване на комбинационната логическа схема на цифров компаратор. Въз основа на направените изводи е предложена нова и оригинална логическа схема за реализация на практически модел на фактическото закъснение при изпълнение на операция сравнение. Сигналът, който генерира синтезираната схема, позволява микроконвейерното звено да функционира в условията на асинхронен метод на управление.

 

Тянев Д.С., Генов Д.Г., Стефанов В.В., Георгиев М.Д.
МУЛТИФОРМЕН, МУЛТИФОРМАТЕН ЦИФРОВ КОМПАРАТОР
Списание

      Аналитично е обоснована възможността за синтез на мултиформен и мултиформатен цифров компаратор, основаващ се на алгоритъма за без знаково сравнение на двоични числа. Синтезираният на тази основа компаратор представлява нова оригинална логическа схема, която е способна да сравнява цели и дробни двоични числа без знак и със знак, както и двоично-десетични такива, представени в различни машинни кодове и кодирани в различни двоично-десетични кодове. Същата схема е в състояние да сравнява и числа, представени във форма с плаваща запетая според стандарта IEEE-754. Схемата е с висока степен на универсалност. Тя с успех може да замени в цифровите процесори традиционния алгоритъм за операция сравнение, реализирана чрез операция изваждане. Като случайна величина е изследвана латентността на компаратора. Определен е закона за разпределение и неговите параметри, които могат да се използват за оценка на производителността му.

 

Димитър Тянев, Зоран Драганов
ДВОИЧНО-ДЕСЕТИЧНА АРИТМЕТИКА В КОД 2421
Списание “Компютърни науки и технологии”, ТУ-Варна, ISSN 1312-3335, година VI, брой №1/2008, стр. 31-35.

       В статията е представено изследването върху възможността за реализация на десетична аритметика в код 2421. Представен е синтезът на оригинална принципна логическа схема на 2/10-чен суматор. Разгледана е и операция изваждане, за нуждите на която е представена схема за преобразуване на числата в допълнителен код. Дадени са числени примери.

 

Тянев Д., Колев Ст., Янев Др.
МЕТОД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АПАРАТНИ САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ЦИКЛИЧЕСКИ СТРУКТУРИ - ЧАСТ II
Списание “Компютърни науки и технологии”, ТУ-Варна, ISSN 1312-3335, година V, брой №2/2007, стр. 23-30.

       Изследването представя нов метод за проектиране на операционни (изчислителни) структури, реализиращи определени разновидности на циклически алгоритми от вида с предварително известен брой повторения. Съществената характеристика на получените операционни структури се изразява в това, че те функционират без управляващ краен автомат. Методът може да бъде прилаган при проектиране както на синхронно работещи, така и на асинхронно работещи операционни структури, т.е. това могат да бъдат тактувани или нетактувани структури. Основното достойнство на метода се състои в опростяване и хомогенизиране на апаратурата, реализираща изчислителния процес. Получените структури са високо производителни, тъй като могат да бъдат конвейерно организирани.

 

Станислав Георгиев, Димитър Тянев, Веселин Йосифов
ПРЕГЛЕД НА ПОДХОДИТЕ И МЕТОДИТЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ АРХИТЕКТУРИ С НИСКА ЕНЕРГИЙНА КОНСУМАЦИЯ
Списание “Компютърни науки и технологии”, ТУ-Варна, ISSN 1312-3335, година V, брой №2/2007, стр. 11-23.

       Представено е извършеното проучване и направения анализ на методите, с помощта на които е възможно да се постигне намаляване на енергийната консумация в ново проектирани компютърни архитектури. Изявени и класифицирани са основните приниципи, върху които се основават тези методи. Разгледана е тяхната същност и вариантите им, прилагани на различните архитектурни нива и степен на детайлизация на схемите. Посочени са стойностите на оценките, с които може да бъде намалена енергийната консумация, както за отделните методи, така и върху отделните архитектурни нива. Изказани са изводите от тяхното сравнение и са посочени софтуерните инструменти, с които може да се преследва енергийната оптимизация при схемно проектиране върху програмируеми интегрални схеми от вида CPLD и FPGA.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_44.pdf  Document_V_44.pdf  463.19 KB 

 

Тянев Д.С., Колев С.И., Йосифов В.
МЕТОД ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА АПАРАТНИ САМОУПРАВЛЯВАЩИ СЕ ЦИКЛИЧЕСКИ СТРУКТУРИ
Годишник на ТУ-Варна, Юбилеен сборник “45 години ТУ-Варна”, 2007, ISSN 1311-896X, стр. 130-135.

       Изследва се нов подход за апаратна реализация на изчислителен процес, основната характеристика на който е отсъствието на микропрограмно управление в синтезираните операционни структури. В настоящата работа е изложен общ метод за апаратна реализация на самоуправляващи се циклически алгоритмични структури. Работоспособността на представените структури е доказана чрез моделиране и практическо експериментиране на реални изчислителни устройства върху елементна база на фирмата Xilinx.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_42.pdf  Document_V_42.pdf  347.75 KB

 

Тянев Д., Попова С., Янев Д., Иванов А.
РАЗПРЕДЕЛЕНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СТЪПКОВ ДВИГАТЕЛ
Списание “Компютърни науки и технологии”, ISSN 1312-3335, година IV, брой №1,2/2006, стр. 29-35.

     В статията е описано едно ново апаратно-програмно решение на система за управление на стъпков двигател с разпределени функции и ресурси, който е изпълнителен орган в разрязващия агрегат на ролетно печатаща машина. Устройството представлява ниво в разпределена компютърна система за цялостно управление на печатащата машина. Проектирането и реализацията на логическото устройство е изпълнено със средства и интегрални елементи на фирма Xilinx. Управлението замества морално остаряла електромеханична система за разрязване, като постига изключително висока точност.

http://tyanev.com/resources/docs/Document_V_38.pdf  Document_V_38.pdf  274.47 KB

 

Тянев Д.С., Попова С.И., Иванов А.И., Янев Д.В.
НОВО ПРИЛОЖЕНИЕ НА КОНЦЕНТРАТОРИ В СХЕМИ НА КОНВЕЙЕРНИ УМНОЖИТЕЛИ
Национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2007, 11-12.X.2007, Св.К&Е, Варна.

       Представено е едно ново приложение на концентратори от тип 3:1 в схеми на конвейерни умножители, с помощта на които скоростта се увеличава двойно. Показано е, че приложението на концентраторите от този тип, е най-доброто в сравнение с известните алгоритми за умножение на 2 разряда едновременно. Представена е оригинална принципна логическа схема на комбинационната част за всяко ниво в умножителя, както и общата логическа структура на конвейерния умножител. Работоспособността и качествата на предлаганата схема за построяване на конвейерни умножители са експериментирани и показани върху продукти на фирма Xilinx.

http://tyanev.com/resources/docs/Document_V_39.pdf  Document_V_39.pdf 660.64 KB

 

Тянев Д.С., Петкова Ю.П.
ЕДНО ДОПЪЛНЕНИЕ КЪМ ЕКВИПОТЕНЦИАЛНИЯ МЕТОД ЗА ИЗБОР НА ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ТОЧКИ ОТ ИЗОБРАЖЕНИЯ ОТ СИВАТА СКАЛА
Списание "Компютърни науки и технологии", година III, брой № 1/2005, ISSN 1312-3335, стр. 53-58.

    В статията е предложено едно допълнение към по-рано разработения от авторите метод за избор на представителни точки от изображения от сивата скала, който е основан на критерия за D-оптималност. Същността на метода се състои в пространствената интерпретация на изображението и разбирането, че точките, които лежат върху изпъкналата пространствена обвивка на обекта, са най-информативни в смисъла на избрания критерий. Авторите въвеждат и дефинират някои нови понятия, които са необходими, за да представят своя метод. Предлагат се и критерии за определяне на представителните точки.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_36.pdf  Document_V_36.pdf  605.92 KB   

 

Тянев Д. С., Петкова Ю. П.
НОВ МЕТОД ЗА ИЗБОР НА ЕТАЛОННИ ТОЧКИ
Proceedings of the International Conference on Computer Systems and Technologies – ComSysTech’2004, Ruse, Bulgaria, 17-19 June, 2004.

      Въз основа на пространствената интерпретация на изображение в сивата гама, се предлага метод за избор на еталонни точки, в смисъла на критерия за D-оптималност. Описани са и някои нови алгоритми за предварителна обработка на изображението, подпомагащи избора. Представени са резултати върху реални изображения.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_29.pdf  Document_V_29.pdf  639.67 KB 

 

Тянев Д. С., Петкова Ю. П.
ЕДИН РАЗЛИЧЕН ДЕТЕКТОР НА РЪБОВЕ В ЧЕРНО-БЕЛИ ИЗОБРАЖЕНИЯ
International Scientific Conference “COMPUTER SCIENCE”, 6-8 December, 2004, TU-Sofia.

       В работата се прави анализ на общо приетото определение за ръб и приложението му върху различни модели за ръбове. Констатирана е възможността релните резултати да бъдат подобрени, за което авторите предлага ново определение за ръб. Въз основа на концептуалното разбиране на това определение са предложени нови алгоритми за откриване на точки от ръбовете в такива изображения.

 

Йорданова С. М., Тянев Д. С.
ФРАКТАЛЬНОЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ В КОМПРЕСИИ ИЗОБРАЖЕНИЯ

      Обработывание изображения включает два етапа – кодирование и декодирование. Основная идея компресии состоится в том, что изображение может быть восстановлено с помощью сохраненным набором преобразований, занимающие меньшим обемом памяти, чем оригинал. Целью настоящей работы является выполнение кодирования в виде итерактивной системой w: F®F, где F есть функционально полное метрическое пространство, а w - оператор свертки. Для компресии здесь применяется фрактальное преобразование. Предложен алгоритм компресии и показан результат компресии неподвижного изображения.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_31.pdf Document_V_31.pdf  308.62 KB  

 

Тянев Д. С.
НОВИ ЕЛЕМЕНТИ В МЕТОДА МАКЛАРЕН-МАРСАЛЬИ
Sovidius University Annals of Mechanical Engineering, volume IV, Tom I, year 2002, CONFERENCE PROCEEDINGS of “TEHNONAV 2002”, p. 402-404, Constanta, Romania, 30 May – 1 June 2002, ISSN 1223-7221.

      Разглежда се проблемът за алгоритмично генериране на псевдо-случайни числа по стандартен закон на равномерно разпределение. Анализира се същността на един от утвърдените методи за реализация на базова случайна величина - методът Макларен-Марсальи. Въвежда се нова интерпретация на неговата функция за избор на елемент от  FIFO-буфера. Въз основа на направените изводи се предлага усъвършенстване на алгоритмичната схема чрез вграждане на по-подходяща хеш-функция. Новата алгоритмична схема е експериментирана и оценена чрез критерия на Колмогоров.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_27.pdf  Document_V_27.pdf 303.53 KB

 

Тянев Д. С.
НОВ КРИТЕРИЙ ЗА КАЧЕСТВЕНА ОЦЕНКА НА КОМПЮТЪРНИ ГЕНЕРАТОРИ НА СЛУЧАЙНИ ЧИСЛА С НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Списание "Електротехника и Електроника" - София, ISSN 0861-4717, №10-12/2001, стр. 44-46.

      Като критерий за оценка на компютърни генератори на случайни числа със стандартно нормално разпределение се предлага границата, съответстваща на зададено ниво на риска. Предложен е метод за изчисление на критерия и резултати от неговото приложение.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_III_9.pdf Document_III_9.pdf  283.35 KB  

 

Тянев Д. С.
ПРИНЦИП НА ФУНКЦИОНАЛНОСТТА - ДОСТАТЪЧЕН ЛИ Е ?
Материалът е в процес на разработка.

       Поставя се въпроса за концептуалните разбирания, заложени като ръководно начало в стандарта за представяне логическите схеми. Според автора е спорна еднозначността и пълнотата на дефинираните графични изразни средства и правила, което е показано на различни нива и при различни случаи. Само този факт е достатъчен да се мотивира изследване, целящо усъвършенстването на този стандарт.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_VI_1.pdf Document_VI_1.pdf  264.84 KB  

 

Тянев Д. С.
КОМПЮТЪРНО ГЕНЕРИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ ВЕКТОРИ С ГАРАНТИРАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИТЕ ПАРАМЕТРИ
Списание "Електротехника и Електроника" - София, ISSN 0861-4717, №5-6/1999, стр. 37-42.

      Коментират се дефектите на компютърно генерирани нормално разпределени статистически извадки и невъзможността генераторите да гарантират техните отнапред зададени статистически параметри. Предлага се метод за присвояване на статистическите извадки на отнапред известните параметри – среден вектор и ковариационна матрица, при пълно удовлетворяване на закона.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_III_7.pdf  Document_III_7.pdf  394.24 KB

 

Тянев Д. С.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА DMA-ОБМЕН ЗА ISA-БАЗИРАНИ A/D-КОНТРОЛЕРИ
Proceedings of 11-th International Conference "Systems for automation of engineering and research and DECUS NUG Seminar'97, St. Konstantin resort - Varna, Bulgaria, 20-21 Sept. 1997, p. 59-63.

      Дискутират се пределните възможности за въвеждане на данни чрез каналите за пряк достъп до паметта от ISA-базирани контролери, предназначени за синхронно и за асинхронно аналого-цифрово преобразуване. Изясняват се изискванията на процеса на обмен, необходими за синтез. Възможните технически и програмни решения се основават на два от режимите за работа на DMA-контролера - режим на единичен обмен и режим на блочен обмен.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_24.pdf Document_V_24.pdf 342.49 KB

 

Тянев Д. С.
РАЗПОЗНАВАЩО ПРАВИЛО ЗА НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЕКТОРИ СЛЕД ВТОРИЧНИ ОРТОГОНАЛНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Proceedings of 11-th International Conference "Systems for automation of engineering and research and DECUS NUG Seminar'97, St. Konstantin resort - Varna, Bulgaria, 20-21 Sept. 1997, p. 117-121.

      Въз основа на критичен анализ на използуваните в задачите за разпознаване на образи ортогонални преобразования е предложен един нов подход, целящ оптимизирането на ортогоналните признакови пространства. Подходът се състои в извършване на последователни вторични ортогонални преобразования чрез манипулиране на параметрите на собствените базисни системи до постигане на оптималната гледна точка. Последната е определена чрез понятието вторичен скаларен признак. Във връзка с въведеното представяне на класовете е формулирано разпознаващо правило.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_25.pdf Document_V_25.pdf  308.67 KB  

 

Тянев Д. С.
КЛАСИФИКАЦИЯ С ПОДМНОЖЕСТВЕНА СЕЛЕКЦИЯ НАПРЕД НА ПРИЗНАЦИТЕ ПРИ НОРМАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИ ВЕКТОРИ
Морски научен форум, том 2, "Комуникационни системи и автоматизация", ISSN 1310-9278, Варна, 1996, стр. 38-45.

      Представена е процедура за подмножествена селекция напред на признаците за случай на два класа нормално разпределени вектори, изследвана чрез метода Монте-Карло в 54 варианта, осигуряваща оптимална вероятност за правилна класификация 0,90. Вариантите са характеризирани чрез сравняване на различни извадкови обеми, различни отношения на тези обеми и различни нива на темпа за достигане на Махаланобисовото разстояние 6,57. Показано е, че класификацията е зависима от съчетанието на тези параметри , които са непознати в практиката. Предлаганата двустепенна процедура за подмножествена селекция напред включва избор на споменатия темп преди прилагането на F-тестовете.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_23.pdf  Document_V_23.pdf  386.94 KB  

 

Тянев Д. С.
ВТОРИЧНИ ОРТОГОНАЛНИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ЗАДАЧИТЕ ЗА РАЗПОЗНАВАНЕ НА ОБРАЗИ
Морски научен форум, том 2, "Комуникационни системи и автоматизация", ISSN 1310-9278, Варна, 1996, стр. 30-37.

      Въз основа на критичен анализ на използуваните в задачите за разпознаване на образи ортогонални преобразования е предложен един нов подход, целящ оптимизирането на ортогоналните признакови пространства на отделните класове. Подходът се състои в извършване на последователни вторични ортогонални преобразования чрез манипулиране на параметрите на собствените базисни системи до постигане на оптималната гледна точка. Последната е определена чрез понятието вторичен скаларен признак. Във връзка с въведеното представяне на класовете е формулирано разпознаващо правило. Представен е алгоритъм за формиране на вторичните векторни базиси.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_22.pdf  Document_V_22.pdf  315.64 KB  

 

Тянев Д. С.
МИКРОКОНТРОЛЕР ЗА ТЕЛЕГРАФНИ ИЗКРИВЯВАНИЯ
Списание "Известия" на Съюза на учените-Варна, Серия "Технически науки", ISSN 1310-5833, №2/1996, №1/1997, стр. 31-34.

      Представена е принципната електрическа схема на микроконтролер за измерване на изкривяванията, дефинирани от стандарта, в телеграфни преносни линии. Микроконтролерът е реализиран на базата на  схемата INTEL 87C51F като преносим уред. Представен е алгоритъма на измерване и програмното осигуряване на контролера.

 

Тянев Д. С., Атанасов А. Х.
АНАЛОГО-ЦИФРОВ КОНТРОЛЕР С ПРОГРАМИРУЕМА ЧЕСТОТА НА ДИСКРЕТИЗАЦИЯ С ПРЯК ДОСТЪП ДО ПАМЕТТА
Научни трудове на Русенски ТУ, 1994, стр. 232-237.

       Представени са структурната и принципната логическа схеми на 2-канален АЦП-контролер с програмируема честота на дискретизация. Минималното време за дискретизация е 10 микросекунди. Отчетите могат да се маркират от 2 допълнителни импулсни входа.  Представена е асемблерската програма за инициализация и стартиране на контролера. Обменът на данни се реализира от 2 ДМА-канала за 16-битов обмен. Преобразователите са от тип МАХ163.

 

Тянев Д. С., Наумов В. Г.
ДВУКАНАЛЕН АЦП-КОНТРОЛЕР С ПРЯК ДОСТЪП ДО ПАМЕТТА ЗА КОМПЮТРИ ОТ ТИП IBM PC/XT
Научни трудове на НК "Дни на науката'92", Варна, 30-31.Х.1992, стр. 40-42.

       Описан е АЦП-контролер за персонален компютър, който се характеризира с това, че не притежава собствен буфер за данни. Дискретните отчети се прехвърлят в оперативната памет с помощта на два от каналите на системния контролер за пряк достъп до паметта. Преобразуват се сигналите по два паралелни аналогови входа. С цел повишаване на честотата за дискретизация, във всеки от каналите е организирано конвейерно управление на два последователно стартиращи се АЦ преобразователя от тип СМ757.

 

Тянев Д. С., Наумов В. Г., Харалампиев С. Ц.
БАЗОВО ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА АНАЛОГО-ЦИФРОВО ПРЕОБРАЗУВАНЕ ПО КАНАЛИТЕ ЗА ПРЯК ДОСТЪП ДО ПАМЕТТА
Научни трудове на НК "Дни на науката'92", Варна, 30-31.Х.1992, стр. 42-45.

       Описана е програма за управление на ISA-базиран 2-канален АЦП-контролер за контрол и диагностика на горивния процес в главния корабен дизелов двигател. Специално внимание е отделено на асемблерския код за управление на 16-битовите канали на DMA-контролера, което произтича от архитектурата на АЦП-контролера. Отделно е пояснен кода на бързото препрограмиране на страничните базови регистри, в случай на запис в оперативната памет на сигнали с дължина над 64КВ, което предотвратява загубата на отчети.

 

Згурева В., Тянев Д., Тодоров Т., Георгиев Г.
ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА "DENTIST"
"Съвременни технологии в индустриалното преструктуриране" - Юбилейна научна конференция на ВМЕИ-Варна, 29-31.Х.1992, стр. 291.

       Представена е разработената от авторите информационна система "ДЕНТИСТ", предназначена за автоматизация на административната дейност и на отчетността на стоматологичен кабинет.

 

Тянев Д. С.
МЕТОД ЗА ПОСТРОЯВАНЕ НА КВАДРАТИЧНИ РАЗПОЗНАВАЩИ ФУНКЦИИ В УСЛОВИЯТА НА ОГРАНИЧЕНА СТАТИСТИКА
Научни трудове на НК "Дни на науката'92", Варна, 30-31.Х.1992, стр. 36-40.

       Направен е анализ на задачата в условията на декларираните ограничения. Предложено е:
             - собственият векторен базис да бъде намерен без предварително центриране на извадките, чрез множеството на възможните за всеки клас хорди;
              -  точката за центриране на квадратичната функция да се определи като точка на геометрична симетрия в пространството на максималното разсейване.
      Основното предимство на разработения метод се състои в по-плътното обхващане на обучаващата извадка в случаите на несиметрично разпределение на образите от извадката в противовес на опитите то да бъде апроксимирано с нормален закон на разпределение, който съответства на симетрично разсейване.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_19.pdf Document_V_19.pdf  311.49 KB  

 

Тянев Д. С., Атанасов А. Н.
ФОРМИРОВАНИЕ ОБУЧАЮЩЕЙ ВЫБОРКИ ЛИНЕЙНОЙ ОРТОГОНАЛЬНОЙ АПРОКСИМАЦИЕЙ
Первый научный семинар “Проблемы и применения искусственного интеллекта”, Варна, IX.1987, стр.211-216.

       Публикацията е свързана с дисертационния труд.

 

Атанасов А. Н., Тянев Д. С.
ОЦЕНКА НА РАЗДЕЛЯЩИТЕ СВОЙСТВА НА ПРИЗНАЦИТЕ ПРИ СИНТЕЗ НА РАЗПОЗНАВАЩИ АЛГОРИТМИ
Годишник на ВМЕИ Варна, том Х, 1986, стр. 160 – 170.

       Публикацията е свързана с дисертационния труд.

 

Тянев Д. С., Георгиева Ж. Т.
АВТОМАТИЧНО ОТКРИВАНЕ НА ХАРАКТЕРНИ ТОЧКИ В АПЕКСКАРДИОГРАМАТА С ПОМОЩТА НА ЕИМ
XI-та научна сесия на ВМИ-Варна, Толбухин, 29.Х.1983.

      Представен е разработен от авторите алгоритъм за автоматична обработка на апекс кардиограма (АКГ - сигнал, който характеризира налягането на кръвта в лявата камера на човешкото сърце). Алгоритъмът открива характерните за медицинските изследвания точки върху този дискретизиран сигнал и изчислява върху него числените стойности на точно определени диагностични параметри.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_14.pdf  Document_V_14.pdf 280.11 KB  

 

Тянев Д. С., Атанасов А. Н.
ПОСТРОЯВАНЕ НА ЛИНЕЙНА РАЗДЕЛЯЩА ФУНКЦИЯ ЧРЕЗ ЕДНА МОДИФИКАЦИЯ НА МЕТОДА НА НАЙ-МАЛКИТЕ КВАДРАТИ
НС на ВМЕИ Варна, Х.1984, том III.

       Публикацията е свързана с дисертационния труд.

 

Тянев Д. С.
МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ЭЛЕКТРОПРИВОДА ПОСТОЯНОГО ТОКА
НС ВНВАУ "Г. Димитров" - Шумен, "Схемотехника микропроцессорных ЭВМ", 1984.

        Представлена струтурная схема регулятора, структурная схема микропроцессорного ПИ-регулятора и текст программы ПИ-регулятора на ассемблере для МП intel-8080.

 

Тянев Д. С., Таслаков Ц. Д.
ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОПРОЦЕССОРНЫХ СИСТЕМ НА БАЗЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МИКРОПРОЦЕССОРНЫХ МОДУЛЕЙ
Proceedings of 13-th Scientific and metodolgical seminar on BSHC "Computer technique and advanced scientific instrumentation in ship Hydrodynamics", 2-5 X.1984, Varna, Bulgaria, vol.2, p. 451-458.

       Представени са обобщаващи концепции и технически решения отнасящи се до подхода за построяване на паралелни изчислителни системи. Подходът се основава на функционална специализация на отделните процесори. Във връзка с разработвания подход са формулирани три водещи принципа при проектиране на паралелни изчислителни системи:
          - за пряко използване структурата на проблемните алгоритми;
          - за реализиране на естествения паралелизъм в алгоритмите;
          - за естественото разширяване на структурата на паралелните системи.
Посочени са характерните особености на специализираните процесори, които са свързани с тяхната самостоятелност, с техния обмен на данни, с общата синхронизация и с възможностите за програмиране. Представени са и два примера за реализация на специализирани процесори - за решаване на линейни системи алгебрически уравнения и за иазпълнение на векторно-матрични операции.

 

Тянев Д. С.
УСКОРЯВАНЕ НА УСЛОВНИТЕ ПРЕХОДИ В УПРАВЛЯВАЩИ АВТОМАТИ С ПРОГРАМНО ЗАКРЕПЕНА ЛОГИКА
Юбилейна научна сесия на ВНВАУ "Г. Димитров", Шумен, 15-16 .VI. 1982.

      Предлага се метод за ускоряване изпълнението на алгоритми в микропрограни управляващи автомати с програмно закрепена логика. Ускоряването се изявява най-вече в участъци с комплексни условия за преход. Техническото решение се постига чрез включване на допълнителен външен източник на адрес за преход, в който изборът на съответния адрес се постига чрез подходящо функционално преобразуване. Разгледани са възможностите за реализация на това преобразуване и възможностите за разпределение на адресното пространство.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_9.pdf Document_V_9.pdf  293.82 KB  

 

Тянев Д. С., Рачева Е. В.
ВЪЗМОЖНОСТИ НА ПРОГРАМНАТА РЕАЛИЗАЦИЯ НА НЯКОИ ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ ЗА РЕШАВАНЕ НА ПРОИЗВОЛНИ СИСТЕМИ ЛИНЕЙНИ АЛГЕБРИЧЕСКИ УРАВНЕНИЯ
ЮНС 20 години ВМЕИ Варна, Х.1983, стр. 92-96.

       Публикацията е свързана с дисертационния труд.

 

Сотиров Л. Н., Станчев Е. С., Таслаков Ц. Д., Тянев Д. С.
МУЛЬТИПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСКРЕТНОГО АЛГОРИТМА АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ КУРСОМ МОРСКИХ СУДОВ НА ОСНОВЕ ОПТИМАЛЬНО САМОНАСТРАИВАЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ С ЭТАЛОННОЙ МОДЕЛЬЮ
4-ый симпозиум по морской электоники, Вилхелм Пиик - Университет, Рощок, ГДР, IV.1983.

       Предлага се структурна организация на изчислителния процес на базата на мултипроцесорна система с паралелна обработка. Управлението на разглеждания обект се характеризира със "слаби" и "силни" отклонения от курса на движение. Това изисква в условията на нормална експлоатация на плавателния съд да се провеждат периодични измервания на стойностите на необходимите за алгоритъма параметри. Входно-изходните данни се обработват върху модела с цел получаване на описаните оценки и управление.

 

Сотиров Л. Н., Тянев Д. С.
ПРОГРАМНО ОБЕЗПЕЧЕНИЕ НА АЛГОРИТЪМ ЗА СЪВМЕСТНА ОЦЕНКА НА ПАРАМЕТРИ И СЪСТОЯНИЯ НА ЛИНЕЙНИ ДИНАМИЧНИ ОБЕКТИ
Научна сесия на ВНВМУ "Н.Й.Вапцаров", Варна, Х.1981, том III, стр. 499-506.

      Описан е съставът на програмното осигуряване, ориентирано към управление в реален мащаб на времето на процеса на газово карбонитриране на метални повърхности. Изследван е във времето процесът измерване-изчисление-управление в зависимост от бързодействието на изчислителния комплекс.

 

Башков Е. А., Тянев Д. С.
ПОСТРОЕНИЕ САМООПТИМИЗИРУЮЩЕЙСЯ СИСТЕМЫ ЛИНЕЙНОГО БЫСТРОДЕЙСТВИЯ СРЕДСТВАМИ АНАЛОГОВОЙ ТЕХНИКИ
Юбилейна научна сесия на ВНВАУ "Г. Димитров", Шумен, 15-16 .VI. 1982.

       Решается задача оптимального по быстродействию управления системой  dx/dt=A.x+B.u.  Представляется решение средствами аналоговой вычислительной техники при помощи автоматического оптимизатора машины ЭМУ-10, который позволяет определять экстремумы функций, зависящих не более чем от 7 переменных, методом скорейшего спуска или градиента.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_10.pdf Document_V_10.pdf  363.79 KB  

 

Сотиров Л. Н., Тянев Д. С.
ВЪРХУ ИЗЧИСЛИТЕЛНОТО ЕКСПЕРИМЕНТИРАНЕ НА ЕДИН МЕТОД ЗА СЪВМЕСТНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ И НАБЛЮДЕНИЕ НА КЛАС ПОДВИЖНИ ОБЕКТИ
Юбилейна научна сесия на ВНВАУ "Г. Димитров", Шумен, 15-16 .VI. 1982.

       Разглежда се дискретен модел на клас подвижни обекти с един вход и един изход. Класът подвижни обекти се характеризира с това, че управляващото въздействие като функция от времето може да приема най-общи трапецоидални форми. Описва се решението на задачата за синтез на алгоритъма за управление и създаденото програмно осигуряване. Извършено е числено сравнение между различните процедури и са представени направените изводи.

 

Сотиров Л. Н., Тянев Д. С.
РЕШЕНИЕ ОДНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО ПЕРЕХВАТА ДВИЖУЩЕЙСЯ ЦЕЛИ
Юбилейна научна сесия на ВНВАУ "Г. Димитров", Шумен, 15-16 .VI. 1982.

       Предлага се синтез на управляващо въздействие върху поразяващия снаряд в условията не на минимално време, а при условие за крайно време. Тази постановка дава възможност аналитичното решение да се търси след като задачата за оптимален прехват на целта се преформулира като задача за придвижване на точка във фазовата плоскост в координатното начало за крайно време.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_12.pdf Document_V_12.pdf  225.76 KB  

 

Георгиева Ж., Тянев Д., Колев Н.
ЕДНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЕЛЕКТРОННО-ИЗЧИСЛИТЕЛНАТА ТЕХНИКА В КАРДИОЛОГИЯТА
Юбилейна научна сесия "1300 години Българска Държава", ВМИ - Варна, 07 .III. 1981, стр. 165-168.

      В работата авторите споделят резултатите от автоматизираното обработване на електромедицински сигнали с помощта на ЕИМ. В частност се споделя оценката на машинно получените стойности на дефинираните по-рано нови диагностични признаци върху каротиссфигмограмата и нейните производни, като се отбелязва тяхната висока надеждност.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_4.pdf Document_V_4.pdf  237.16 KB  

 

Тянев Д. С., Колев Н. С., Георгиева Ж. Т.
АНАЛОГОВ ДИФЕРЕНЦИАТОР ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ПРОИЗВОДНИ ОТ МЕХАНОГРАМИТЕ
"Изобретения и рационализации в медицината", Бюлетин на Медицинска Академия, книжка №6, стр. 5-6, 1980.

      Представена е принципната електрическа схема на двуканален диференциатор за получаване на първата и втората производни на аналогови електрокардиографски сигнали (ЕКГ, ФКГ, КСГ и др.). Изясняват се особеностите на схемата за подтискане на шумовете, които операция диференциране е способна да усилва. Пояснено е практическото внедряване на схемата в електрокардиографа 6NEK.

 

Тянев Д. С., Георгиева Ж. Т.
АЛГОРИТЪМ ЗА АВТОМАТИЧНА ОБРАБОТКА НА КАРОТИССФИГМОГРАМА И НЕЙНИТЕ ПРОИЗВОДНИ
Списание "Автоматика и изчислителна техника", ISSN 0324-0754, №3, 1981, стр. 55-59.

      Представен е нов алгоритъм за обработка на механограмата КСГ и нейните производни КСГ' и КСГ'', върху които авторите са дефинирали нови диагностични признаци. Коментират се надеждността и диагностичната стойност на изследваните признаци.

 

Тянев Д. С.
ЛОГИЧЕСКИ СХЕМИ ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ИМПУЛСИ
Научна сесия "1300 години Българска държава", ВНВАУ "Г.Димитров", Шумен, 3-4 .Х. 1980, стр.77.

      Представени са нови принципни логически схеми за селекция (отделяне) на цели (по продължителност) логически импулси със задеден брой. Схемата е приложена при създаване на специализиран функционален измервателен уред. Нейни модификации и други възможности за използване са представени в книга [3], раздел 8.

 

Сотиров Л. Н., Таслаков Ц. Д., Тянев Д. С., Шумилов Л. А., Кожухаров Д. И.
МУЛЬТИПРОЦЕССОРНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ ИДЕНТИФИКАЦИИ, НАБЛЮДЕНИЯ И ОПТИМАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Jubilee scientific sessin "1300-th anniversary of the foundation of the Bulgarian state and 10-th anniversary of the estabilishment of the BSHC", 19-24 XI.1981, Varna, Bulgaria, vol.2, p. 51-55.

       Для оптимального управления динамическими системами в условиях априорной частичной неопределенности разработаны алгоритмы идентификации и наблюдения для которых предлагается вариант мультипроцессорой системой реализации, работающая в реалном масштабе времени. Организацию вычислительного комплекса предлагается осуществить на базе сосредоточенной системы парраллельной обработки данных измерений входно-выходных массивов. Анализируются 2 варианта архитектуры комплекса, в том числе с конвейерной организацией.

 

Георгиев Р. К., Тянев Д. С.
ПРОГРАМНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕТОДА НА РАЗМЕРНОСТИТЕ
Научна сесия на ВМЕИ - Варна, 27-28 .ХI. 1981, стр. 155.

       Разглежда се методът на размерностите и неговите възможности за приложение при решаване на задачи в електродинамиката. Предложена е методика за решаване на електродинамични задачаи с използване на основни насочени размерности в една ортогонална координатна система. За това е достатъчно да се зададат няколко вероятни комбинации от предполагаемите величини, участващи в търсената закономерност, ако сред тези комбинации се съдържа правилната.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_7.pdf Document_V_7.pdf  164.19 KB  

 

Тянев Д. С., Георгиева Ж. Т.
АЛГОРИТЪМ ЗА ФАЗОВ АНАЛИЗ НА ЛЯВО-КАМЕРНАТА СЪРДЕЧНА ФУНКЦИЯ
Научна сесия на ВМЕИ Варна, 27-28 .ХI. 1981, стр. 44.

       Представен е алгоритъм за определяне на основните сърдечни фази ПИП и ЛКВИ и индексът Р чрез комплексна компютърна обработка на група електрокардиографски сигнали - ЕКГ, ФКГ, КСГ и нейните производни. Основната ценност на разработения алгоритъм е, че той прави ненужни инвазивните методики, чрез които се определят моментите на отваряне и затваряне на семилунарната клапа, тъй като реализира същите тези изчисления надеждно и с висока точност при използване на традиционна информационна база.

 

Тянев Д. С., Георгиева Ж. Т.
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ВТОРАТА ПРОИЗВОДНА НА КАРОТИССФИГМОГРАМАТА И СПОСОБ ЗА НЕЙНОТО ПОЛУЧАВАНЕ
Научни трудове на ОНС - "100 години ОБ-Варна", 27-28 .Х. 1979, стр.155.

      Изяснява се същността на производните върху известен в медицинската диагностика сигнал. Каротиссфигмограмата изразява налягането на кръвния поток в артерия Carotis. Според авторите производните на този сигнал съдържат съществено изразена диагностична стойност. Предлага се електронна схема за симултантно получаване на производните, върху които са дефинирани нови диагностични признаци.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_2.pdf Document_V_2.pdf  251.93 KB  

 

Тянев Д. С.
СХЕМА ЗА СЕЛЕКЦИЯ НА ЕДИНИЧЕН СИНХРОНЕН ИМПУЛС
Списание "Електротехника и Електроника" - София, ISSN 0861-4717, №2, 1979, стр. 66.

      Представя се нова принципна логическа схема за селекция на единичен синхронен импулс, която съдържа 25% по-малко на брой логически елементи, в сравнение с известните от литературата схеми. Схемата е използвана от автора за синтез на различни селектори, представени в книга [3], глава 8.

 

Сотиров Л. Н., Тянев Д. С., Димитров В. С.
РЕГУЛИРАНЕ НА ИЗХОДА НА МНОГОМЕРНИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ
Научна сесия "15 години ВМЕИ Варна", Х.1978.

       Разглежда се система за автоматично управление с n-мерен вектор на състоянието и p-мерен вектор на изхода. Синтезиран е r-мерен вектор за управление, който привежда системата в предварително зададено състояние за крайно време Т.

http://www.tyanev.com/resources/docs/Document_V_1.pdf Document_V_1.pdf 233.93 KB